รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา03 ,2535 )

การทดสอบสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคเนื้อลูกผสม (ชาร์โรเล่ย์, บราห์มัน และพื้นเมือง) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในประเทศไทย

หน้า หน้า 359-365

กัญจนะ มากวิจิตร์ | ปรีชา อินนุรักษ์ | ศรเทพ ธัมวาสร | สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ |
เปรียบเทียบการทำศัลยกรรมไส้เลื่อนที่สะดือสุกร โดยใช้วัสดุเย็บแผลต่างๆ กัน

หน้า หน้า 381-384

วิมล อยู่ยืนยง | วัลลี ดิษยาธิคม | สัมฤทธิ์ แสนบัว | สินชัย พารักษา | ปิยวาท ภู่ธงทอง | นิตยา จุติกิติ์เดชา |