รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา04 ,2535 )

การสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาการแพร่กระจายแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

หน้า หน้า 547-568

วัลลพ คุ้มสุภา | ปัญญา อัศวางกูร | สุนันท์ ทวยเจริญ |
อิทธิพลของอุณหภูมิต่อเมตามอโฟซิสของลูกอ๊อดกบบูลฟร็อก Rana catesbeiana ที่เลี้ยงในภาคเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 607-611

นงเยาว์ จันทร์ผ่อง | ผุสตี ปริยานนท์ | ธีรวรรณ นุตประพันธ์ | กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา |