รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา05 ,2535 )

ช่องว่างในอนุกรมเชิงอนุพันธ์พีชคณิต

หน้า หน้า 515-523

วิเชียร เลาหโกศล |
การแปรสภาพเศษวัสดุการเกษตรท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน

หน้า หน้า 525-537

อัจฉรา พันธุ์อำไพ |
ความชื้นสมดุลของพืชและผลไม้เมืองร้อนบางชนิด

หน้า หน้า 539-551

เสริม จันทร์ฉาย | อัมพร โพธิ์ใย |
การหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันของแรงโดยวิธีอินทิกรัลตามทาง

หน้า หน้า 553-563

สำเนา ผาติเสนะ |
ผลของสารสกัดจากใบพืชสมุนไพรบางชนิดต่อระบบสืบพันธุ์และการสืบพันธุ์ของหนูถีบจักร

หน้า หน้า 565-573

วรรณ์ธนา ขนันไทย | ด้วง พุธศุกร์ | ยุทธนา สมิตะสิริ |
การสร้างสายนิวคลีอิคแอซิคทำให้เกิดโรคซึ่งจำลองมาจาก Erysimum Latent Tymovirus

หน้า หน้า 575-583

พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ | Keese, Paul | Gibbs, Adrian |
ความสัมพันธ์ในด้าน genetic recombination ของ Tymovirus กับไวรัสพืชบางกลุ่ม

หน้า หน้า 585-595

พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ | Keese, Paul | Gibbs, Adrian |
ผลของยาไดอะซีแพม (แวเลี่ยม) และคลอไดอะซีพอคไซด์ (ลิเบรี่ยม) ที่มีต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของคน

หน้า หน้า 597-604

วรนิตย์ ตาปนานนท์ | อมรา คัมภิรานนท์ |
การผลิตสารกำจัดวัชพืชแนวใหม่จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง

หน้า หน้า 605-625

นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | กิติรัตน์ เงินมีศรี | วิไล สันติโสภาศรี | รังสิต สุวรรณเขตนิคม |
การเพิ่มศักยภาพการย่อยแป้งดิบจากหัวมันสำปะหลังด้วยเอนไซม์เพคติเนสจากเชื้อรา

หน้า หน้า 627-638

พลสัณห์ มหาขันธ์ | วิเชียร กิจปรีชาวนิช | นภา โล่ห์ทอง | เลอลักษณ์ จิตรดอน |