รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา06 ,2535 )

การผลิตและเก็บรักษาเนยกะทิ

หน้า หน้า 391-401

สุคนธ์ชื่น ศรีงาม | แสงเงิน ไกรสิงห์ |
การผลิตโปรตีนจากถั่วเขียวและซีอิ้วหมักจากโปรตีนถั่วเขียว

หน้า หน้า 403-411

ศิริชัย ส่งเสริมพงษ์ | ศรีวัย สิงหะคเชนทร์ | ยงยุทธ คงซ่าน | สุภัทร หนูสวัสดิ์ |
ผลกระทบของชนิดอาหารโปรตีน เลซิติน และเมไธโอนีนต่อระดับไขมันในพลาสม่าหนู

หน้า หน้า 413-424

วศินา จันทรศิริ |
การผลิตแคทอิออนิคสตาร์ซด้วยการเอกซ์ตรูชัน

หน้า หน้า 425-433

วุฒิชัย นาครักษา |
การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสาลีเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า หน้า 435-444

อุสาห์ เจริญวัฒนา | วิเชียร วรพุทธพร | ประทุม สงวนตระกูล | สมไฉน นาถภากุล |
อาหารเลี้ยงเชื้อที่ปรับค่า aw ให้เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์เชื้อราและแบคทีเรียในกุ้งแห้ง

หน้า หน้า 445-455

ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ | รสิตา จิตต์ธรรม |
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยถั่วลิสงผสมมะพร้าว

หน้า หน้า 457-463

วรลักษณ์ มันตาดิลก | สุคนธ์ชื่น ศรีงาม | สายสนม ประดิษฐดวง | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |
การเตรียมโปรตีนจากคัพภะข้าวโพดและการใช้ในไส้กรอกชนิดอิมัลชัน

หน้า หน้า 465-472

ปริญดา เพ็ญโรจน์ | สุคนธ์ชื่น ศรีงาม | มาลัยวรรณ อารยะสกุล | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |
การสำรวจคุณภาพกะปิในหกจังหวัดของประเทศไทย

หน้า หน้า 473-484

อรุณี เอกพาณิชย์ถาวร | วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร | ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ |
การดัดแปรสตาร์ชข้าวเจ้าแบบครอสลิงกิงด้วยอิพิคลอโรไฮดริน

หน้า หน้า 485-492

นุชฤดี ศิริบุญ | อรอนงค์ นัยวิกุล |