รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา07 ,2535 )

องค์ประกอบและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ของครัวเรือนประมงชายฝั่ง

หน้า หน้า 1-13

สมพร อิศวิลานนท์ | เดชรัต สุขกำเนิด |
การปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจร: กรณีจังหวัดชัยนาท

หน้า หน้า 15-27

วิโรจน์ ชลวิริยะกุล | อุดม ศรีบุญปวน | สนธยา สมถวิล | เสริม พันธุวัฒน์ | ณรงค์ พูลศิลป์ |
ทัศนะของผู้ใช้งบการเงินต่อมาตรฐานการบัญชี (ฉบับที่ 11-22)

หน้า หน้า 29-44

เมธากุล เกียรติกระจาย |
ทัศนคติของชาวเชียงใหม่ต่อคอนโดมิเนียม

หน้า หน้า 45-56

รำเพย เวชยันต์วุฒิ | ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา |
การเปิดเสรีการขนส่งทางอากาศของไทย

หน้า หน้า 57-76

มานวิภา อินทรทัต |