รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา08 ,2535 )

การวิเคราะห์เจตคติ เจตนาเชิงพฤติกรรม และตัวแปรจำแนกในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 147-158

บริบูรณ์สุข บัญชรเทวกุล | พรทิพย์ ไชยโส | พรวิภา พูนเกษ | สุจินต์ เลี้ยงจรูญรัตน์ |
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน้า หน้า 159-165

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ | ฉัตรนภา พรหมมา | ทิพวัลย์ พรรณลาภ | อภิวัฒน์ สำรวญหันต์ | มาสสุรีย์ ศรีพรหมมา |
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสำนวนไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการใช้ภาพหนังกระดาษกับปทานุกรมเป็นสื่อการสอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 167-175

สมใจ บุญอุรพีภิญโญ |
องค์ประกอบที่ทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

หน้า หน้า 177-184

วิกร ตัณฑวุฑโฒ |