รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา09 ,2535 )

ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของธาตุแคลเซี่ยม, แมกนิเซี่ยม, โปตัสเซี่ยม และโซเดียม ในชุดดินต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า หน้า 217-225

บุญนะ อานันทนะ |
ทัศนคติของผู้ปลูกกาแฟที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หน้า หน้า 227-238

ไพบูลย์ สุทธสุภา | สนิท วงศ์ประเสริฐ | พรชัย ปรีชาปัญญา |
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไดอะตอมจากทุ่งกุลาร้องไห้

หน้า หน้า 239-249

เสนาะ บุญมี |
สัตว์ทะเลหน้าดินและสภาวะแวดล้อมบางประการบริเวณพัทยา ถึงท่าเทียบเรือแหลมฉะบัง

หน้า หน้า 251-265

สมถวิล จริตควร | วิภูษิต มัณฑะจิตร | นงนุช ลีลาปิยะนาถ |