รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา10 ,2535 )

คู่มือการใช้แบบทดสอบ LSIA (ความพอในชีวิต) และ Life Experience Test (พฤติกรรมจิต-สังคม) สำหรับผู้สูงอายุ

หน้า หน้า 79-97

ศรีเรือน แก้วกังวาล |
การพัฒนาเทศบาลเมืองหาดใหญ่-สงขลา: การค้นหาทางเลือกการวางแผนพัฒนาเมือง

หน้า หน้า 99-108

สมพร เฟื่องจันทร์ | สุรเชษฐ์ ชิระมณี |
การจำแนกระบบเกษตรกรรมจากประวัติการเกษตร: กรณีการศึกษาในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

หน้า หน้า 109-129

นิตยา เงินประเสริฐศรี | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล | ชัชรี นฤทุม | Trebuil, Guy |
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการทำนาในระบบสังคม เกษตรกรรมในและนอกเขตชลประทาน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน้า หน้า 131-143

ศิริจิตร ทุ่งหว้า | สมยศ ทุ่งหว้า | ชัยวัฒน์ โพธิพงศา |