รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา11 ,2535 )

การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองการดึงดูดการเดินทางสำหรับกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 765-776

วิโรจน์ รุโจปการ |
การศึกษาวิธีการก่อตัวของสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านจุลภาคและการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมการท่องเที่ยว

หน้า หน้า 777-797

สุนทร ลัภกิตโร | ทาชิดะ, โทโมฮารุ |
พฤติกรรมของงานก่อสร้างใต้ดินในชั้นดินเหนียว

หน้า หน้า 799-814

อุดมฤกษ์ ปานพลอย |
การศึกษา ออกแบบ และทดสอบระบบการใช้น้ำมันก๊าดและน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิงบ่มใบยาสูบ เวอร์ยิเนีย

หน้า หน้า 821-843

วีระพันธ์ เกียรติภักดี | ทวีชัย นิมาแสง | วิน มงคลวิทย์ | ปราโมทย์ วิภาตะศิลปิน | ศิริชัย พัฒกุล | ไพบูลย์ ดวงงาม |
การออกแบบและพัฒนาเครื่องเคลือบไขสับปะรด

หน้า หน้า 845-857

ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ | ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ | ยงยุทธ คงซ่าน | บาลทิตย์ ทองแดง |