รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา12 ,2535 )

ผู้สูงอายุกับการรับบริการที่บ้านพักฉุกเฉินคนชรา

หน้า หน้า 269-276

วาสนา ฤทธิ์ลิขิต | อัจฉรา นวจินดา |
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการปฏิบัติตัวของวัยรุ่น

หน้า หน้า 277-282

ขนิษฐา เนตรล้อมวงศ์ | กาญจนา ลุศนันทน์ |
ความต้องการด้านเสื้อผ้าของสตรีสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

หน้า หน้า 283-292

อุราวรรณ วัฒนะสุข | กรรณีย์ ถาวรสุข |
ไข่เค็มหลอด

หน้า หน้า 293-305

ณรงค์ นิยมวิทย์ | สุชาดา งามประภาวัฒน์ |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณน้ำนมมารดาและภาวะโภชนาการของทารกในเขตชนบทยากจนภาคกลาง

หน้า หน้า 307-315

มณฑารพ จักกะพาก | สุภา สุขสงวน |
การสำรวจการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างชาติว่าด้วยการจัดจำหน่ายอาหารทดแทนนมแม่ในประเทศไทย

หน้า หน้า 317-324

เทวี โพธิผละ | วศินา จันทรศิริ |
การผลิตเฉาก๊วยผง (Mesona chinensis Benth.)

หน้า หน้า 325-335

ณรงค์ นิยมวิทย์ | สุวรรณี สินไสววงศ์ |
องค์ประกอบและการละลายของเฉาก๊วยผง และการเตรียมเจล

หน้า หน้า 337-343

ณรงค์ นิยมวิทย์ | สุวรรณี สินไสววงศ์ |
การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนของมารดาในจังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 345-352

นัฐนันท์ หัศบำเรอ | กาญจนา ลุศนันทน์ | ระพีพร ศุภมหิธร | นฤมล สุธนฐาน | ลัดดา ปฏิเวชวรรณกิจ |
การศึกษาพฤติกรรมการเล่นของพ่อแม่และเด็กภายในบ้าน การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ และสภาพแวดล้อมของบ้านของเด็กอเมริกันก่อนวัยเรียน

หน้า หน้า 353-360

จิตตินันท์ เตชะคุปต์ | Herwig, Joan E. |