รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( ครั้งที่ 30, สาขา13 ,2535 )

ระบบโครงสร้างความและรูปประโยค

หน้า หน้า 187-201

เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ |
การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2531-2533

หน้า หน้า 203-213

สุพัฒน์ สุกมลสันต์ |