การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( ครั้งที่ 31, สาขา02 ,2536 )

ศึกษาผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของหญ้าไข่มุกในหน้าแล้ง เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบของสัตว์กระเพาะรวม 1. ศึกษาระดับการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับหญ้าไข่มุกที่ปลูกในหน้าแล้ง ที่มีผลต่อผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของสัตว์

หน้า หน้า 10-18

พิจิตร พันธ์ศรี | ชาญชัย แสนบุตร | จรัญ มงคลวัย | เกษม เชตะวัน | ชาญชัย ยังมี | เดชา จันทคัต | เดช เฉิดละออ |
ศึกษาผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของหญ้าไข่มุกที่ปลูกในหน้าแล้ง เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบของสัตว์กระเพาะรวม 2. ผลการตัดหญ้าไข่มุกในช่วงอายุที่แตกต่างกัน ที่ปลูกในหน้าแล้ง ที่มีผลต่อผลผลิตและคุณค่าทางอาหารสัตว์

หน้า หน้า 19-26

พิจิตร พันธ์ศรี | ชาญชัย แสนบุตร | จรัล มงคลวัย | เกษม เชตะวัน | ชาญชัย ยังมี | เดชา จันทคัต | เดช เฉิดละออ |
การใช้ประโยชน์ของหญ้าไข่มุก เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโค

หน้า หน้า 27-33

พิจิตร พันธ์ศรี | ประพัฒน์ศรี พันธ์ศรี | เพ็ญสวัสดิ์ มายะเวส | บวร เทพธานี | วสันต์ ป้อมเสมา |
การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและคุณค่าทางอาหาร ของหญ้าไข่มุก ข้าวฟ่างอู่ทอง 203 และหญ้าจัมโบ้ในสภาพแวดล้อมของ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 34-40

พิจิตร พันธ์ศรี | รัชนีวรรณ วรจินดา |
แนวโน้มทางพันธุกรรมการเจริญเติบโตในกระบือปลักไทย

หน้า หน้า 41-48

ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ | ศุภกิจ เนตรพระ | จินตนา อินทรมงคล | ศิริวัฒน์ อินทรมงคล | ศรเทพ ธัมวาสร |
การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารอะฟลาทอกซิน ของสารอะลูมิโนซิลิเกตชนิดต่างๆ ภายนอกร่างกายสัตว์

หน้า หน้า 49-53

นวลจันทร์ พารักษา | อุทัย คันโธ | ชาญยุทธ จรูญเกียรติกำจร |
ผลของการเสริมสารประเภทอะลูมิโนซิลิเกต ต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในอาหารสุกรรุ่น และขุนที่มีการปนเปื้อนด้วยอะฟลาทอกซิน

หน้า หน้า 54-59

อรประพันธ์ พุ่มอินทร์ | อุทัย คันโธ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | นาม ศิริเสถียร | ลอลิต้า เมฆสองสี |
ผลของการใช้สารประเภทอะลูมิโนซิลิเกต ต่อการลดความเป็นพิษของอะฟลาทอกซิน ในสุกรระยะเจริญเติบโต

หน้า หน้า 60-65

อุทัย คันโธ | อรประพันธ์ พุ่มอินทร์ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | นาม ศิริเสถียร | ลอลิต้า เมฆสองสี |