การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( ครั้งที่ 31, สาขา03 ,2536 )

การศึกษาการคงอยู่ของภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขไทย

หน้า หน้า 574-584

พลายยงค์ สการะเศรณี | วราห์ มีสมบูรณ์ | พรทิพย์ สมุทรธนานนท์ |
การวินิจฉัยคอร์ปัสลูเทียมในโคสาว โดยการล้วงตรวจด้วยมือและการใช้เครื่องอุลตร้าซาวด์ เปรียบเทียบกับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

หน้า หน้า 595-598

โชคชัย ชัยมงคล | สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย | เฟรดริคสัน, กุลน่า | คินดอลล์, ฮันส์ |
การเตรียมพาราทูเบอร์คูโลซีสแอนติเจน สำหรับวิธีคอมพลีเม้นต์ฟิกเซชั่น

หน้า หน้า 635-638

มนยา เอกทัตร์ | ดิลก เกษรสมบัติ | บรรจง อภิวัฒน์นากร | ดวงใจ สุวรรณเจริญ | คะนาเมดะ, มาสะฮารุ | โยโคมะโซะ, ยูอิชิ |