การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( ครั้งที่ 31, สาขา04 ,2536 )

ผลของความเค็ม อุณหภูมิ และความเข้มแสง ต่อการงอกของคาร์โปสปอร์ของสาหร่ายวุ้น (Gracilaria percurrens Abbott, Zhang and Xia)

หน้า หน้า 320-327

สุชาติ เตชนราวงศ์ | กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ |