การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( ครั้งที่ 31, สาขา05 ,2536 )

การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งด้วยระบบจุลินทรีย์ติดเกาะบนแผ่นตาข่าย

หน้า หน้า 45-61

อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ | นุกูล อินทระสังขา | วิเชียร ยงมานิตชัย | หยกแก้ว ยามาลี | ยงยุทธ เจียมไชยศรี |
การใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพดโดยจุลินทรีย์

หน้า หน้า 62-74

วิเชียร กิจปรีชาวนิช | กรรณิการ์ ดวงมาลย์ | สุนีย์ โชตินีรนาท | นภา โล่ห์ทอง |
การเพิ่มผลผลิตสีเหลืองของเชื้อรา Monascus sp. 20 M 10.2 ในอาหารแป้งมันสำปะหลัง

หน้า หน้า 75-87

สมชาย ไกรรักษ์ | บุษบา ยงสมิทธ์ | สาวิตรี ลิ่มทอง | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | เลอลักษณ์ จิตรดอน | กล้าณรงค์ ศรีรอต |
เชื้อราที่มีผลต่อการเสื่อมสลายของสีและผลของสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ต่อความคงทนต่อเชื้อราของสีในห้องปฏิบัติการตู้จำลองสภาพแวดล้อมและภาคสนาม

หน้า หน้า 88-105

ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ | สาวิตรี ลิ่มทอง | เลขา มาโนช | โมรี เค้าครรชิต | วิสูตร พงศธร |
การปรับตัวทางโครงสร้างของ ไม้เบิกนำ ในป่าชายเลน

หน้า หน้า 106-116

เทียมใจ คมกฤส |
คุณสมบัติของฟังก์ชันมูลฐานเหนือสนามจำกัด ที่มีค่าลักษณะเฉพาะไม่เป็นศูนย์

หน้า หน้า 117-123

กนกรัตน์ เศวตเศรนี | กรรณิกา คงสาคร | วิเชียร เลาหโกศล |
คุณสมบัติด้านความร้อนและฟิสิกส์ของเจลจากหนังสัตว์

หน้า หน้า 124-130

สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ |
ศึกษาการบำบัดน้ำบาดาลที่มีปริมาณแคลเซี่ยมคาร์บอเนตสูง

หน้า หน้า 131-134

ประจวบ แก้วเขียว |
การเติมกลุ่มไฮดรอกซิลที่ตำแหน่งคาร์บอน 11 ของสเตอรอยด์โปรเกสเตอโรนและเฮโคเจนิน โดยวิธีทางชีวภาพ

หน้า หน้า 137-147

พรสวรรค์ ดิษยบุตร | วันเชิญ โพธาเจริญ | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | ลาวัลย์ ชตานนท์ |
การหาปริมาณออสเมียม (II) ด้วย 2-(2' -THIAZOLYLAZO)-5-AMINO ANISOLE โดยวิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตรี

หน้า หน้า 148-155

อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน | พิสุทธิ์ ศรีนิธิวัฒน์ |