การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( ครั้งที่ 31, สาขา06 ,2536 )

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสตาร์ชซิเตรทด้วยไมโครเวฟเทคนิค

หน้า หน้า 277-284

วุฒิชัย นาครักษา |
การผลิตสารปฏิชีวนะจาก Bacillus และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในสัตว์เศรษฐกิจ

หน้า หน้า 285-299

อรพิน ภูมิภมร | สุชาดา คูชัยสิทธิ์ |
การเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลล่าในน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเล

หน้า หน้า 300-309

กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ | พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ | พิมพรรณ ตันสกุล | เสาวภา อังสุภานิช |
ฐานข้อมูลงานวิจัยและความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรแห่งชาติในทศวรรษหน้า

หน้า หน้า 310-319

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ | วารุณี วารัญญานนท์ | สุคนธ์ชื่น ศรีงาม | เพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล |
การผลิตแป้งข้าวโปรตีนสูงจากปลายข้าวโดยใช้เอนไซม์อะมิเลส

หน้า หน้า 323-329

สุทิตย์ เรืองเศรษฐกิจ | อรอนงค์ นัยวิกุล | ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล | วิเชียร ลีลาวัชรมาศ |
การหมักแอลกอฮอล์ระดับโรงงานทดลองจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้ระบบต่อเนื่อง

หน้า หน้า 330-335

ประศาสตร์ ฟูตระกูล | สมชาย ดอนคงดี | ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ | จรัญ เจตนะจิตร |
การผลิตเอทานอลจากต้นข้าวฟ่างหวานในขั้นโรงงานต้นแบบ

หน้า หน้า 336-344

สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ | ประไพศรี สมใจ | ธีรภัทร ศรีนรคุตร |
สมรรถนะการผสมของแตงกวาและการศึกษาคุณภาพสำหรับทำเป็นแตงกวาดอง

หน้า หน้า 345-352

จานุลักษณ์ ขนบดี | ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน | พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ |
การผลิตกรดจิบเบอเรลลิกในอาหารแข็งโดยเชื้อรา Gibberella fujikuroi TISTR 3394

หน้า หน้า 353-362

จารุวรรณ โควสุรัตน์ | ประไพศรี สมใจ | ปราณี นันทศรี | ประศาสตร์ ฟูตระกูล | วิวัฒน์ แดงสุภา |
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารหาบเร่แผงลอยที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 363-370

มาลัย บุญรัตนกรกิจ | ปทุมพร ฉิมเอนก | ศรีเมือง มาลีหวล | พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ | สิริพร สธนเสาวภาคย์ | บุญเทียม พันธุ์เพ็ง |