การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( ครั้งที่ 31, สาขา07 ,2536 )

การวิเคราะห์แบบจำลองของข้าวไทย

หน้า หน้า 391-398

รสดา เวษฎาพันธุ์ | เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ |
การส่งออกผักและผลไม้สดของไทย

หน้า หน้า 399-405

สมพงษ์ อรพินท์ | เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ |
โครงการศึกษาเพื่อขยายตลาดส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

หน้า หน้า 406-413

ไขศรี คนจริง | อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล | สมศักดิ์ เพรียบพร้อม | ฉัตร ช่ำชอง | สมพงษ์ อรพินท์ |
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนครบวงจรในจังหวัดชัยนาท

หน้า หน้า 414-423

วิโรจน์ ชลวิริยะกุล | อุดม ศรีบุญปวน | สมโภช ศิริรัตน์ |
บทบาทและสถานภาพของสมาชิกครัวเรือนเกษตร (โดยเน้นที่สตรี) ในกิจกรรมหลังการผลิตกรณีศึกษาข้าวโพดฝักอ่อนในประเทศไทย

หน้า หน้า 424-432

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี |
ประสิทธิผลของการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร: กรณีศึกษาของที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลำพูน

หน้า หน้า 433-447

เสถียร ศรีบุญเรือง |
การเข้าร่วมแรงงาน การใช้เวลา และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 448-457

ไขแสง รักวานิช |
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 458-461

กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ | เสาวรีย์ ตะโพนทอง |
แนวความคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสมัยใหม่

หน้า หน้า 462-468

ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ |