การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( ครั้งที่ 31, สาขา08 ,2536 )

การพัฒนาสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านการผลิตและใช้สื่อการสอน

หน้า หน้า 471-476

สุนันท์ สังข์อ่อง |
การศึกษาความรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 477-483

วิชุดา เสรฐภักดี |
การเพิ่มพูนความสามารถในการแก้โจทก์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน้า หน้า 484-489

ประพันธ์ เจียรกูล | ปรีชา เนาว์เย็นผล |
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบ

หน้า หน้า 490-497

บุญเรียง ขจรศิลป์ | ปรีชา ต. ตระกูล |
ผลของชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน้า หน้า 501-506

ปรียา นพคุณ |
ความสัมพันธ์ของทัศนคติการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 507-512

พัวพันธ์ ทองหยด |