การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( ครั้งที่ 31, สาขา09 ,2536 )

การศึกษาระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชันในภาคเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 547-556

พิทักษ์ อินทะพันธ์ | สนั่น เผือกไร่ | สวัสดี บุญชี |
การคาดคะเนปริมาณการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่บนที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 557-563

สนั่น เผือกไร่ | เรวัติ จิระสถาวร |
การจัดการพื้นที่ลาดชันเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย)

หน้า หน้า 564-572

อุทิศ เตจ๊ะใจ | ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ | อดิศักดิ์ สัจจพงษ์ |
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำกับคุณภาพน้ำทางกายภาพบางประการของลุ่มน้ำเมย จังหวัดตาก

หน้า หน้า 573-583

วิชา นิยม | อรพินท์ พิเนตรพงษ์ |
สาหร่ายไฟในนาข้าวจากทุ่งกุลาร้องไห้

หน้า หน้า 584-593

เสนาะ บุญมี |
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

หน้า หน้า 594-605

เสาวภาคย์ ประจงการ | สมถวิล จริตควร |
สนามกอล์ฟกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า หน้า 606-614

นวรัตน์ ไกรพานนท์ | อัษฎาพร ไกรพานนท์ | ธีระ จันทร์เพชร |
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะความชื้นกับเสถียรภาพความลาดของดินผิวหน้าบนพื้นที่ลาดเขา

หน้า หน้า 617-625

พยัตติพล ณรงคะชวนะ | ทานากะ, ทาคาฟุมิ | ทาเคดะ, ยาสุโอะ |
สมรรถนะในการส่งผ่านคลื่นเสียงของวัตถุพรุนจากวัสดุเหลือใช้

หน้า หน้า 626-635

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | วีระศักดิ์ อุดมโชค |
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนพืช ชายฝั่งมาบตาพุด จังหวัดระยอง

หน้า หน้า 636-639

ประยูร สุรตระกูล |