การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( ครั้งที่ 31, สาขา11 ,2536 )

การพัฒนาเครื่องหยอดปอ

หน้า หน้า 269-274

พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ | จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์ | ไพรัช หุตราชภักดี |