การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( ครั้งที่ 31, สาขา12 ,2536 )

สูตรอาหารเสริมชนิดดื่ม

หน้า หน้า 3-7

รุจิรา สัมมะสุต | อัจฉรา บุญทวี | สุระภี เสริมพณิชกิจ | อุดม วารกานนท์ | พรรณอร หงษ์โต | ประพันธ์พิศ สิตภาหุล |
การประเมินการบริการอาหารในห้องอาหารสวัสดิการเพื่อการพัฒนาของโรงพยาบาลรามาธิบดี

หน้า หน้า 8-16

รุจิรา สัมมะสุต | จุฑารัตน์ สนธิรัตน์ | อิ่มเอิบ ตราเต็ง | สุนทรี สุคนธะชาติ | นงเยาว์ อนันตศานต์ |
การลดการเผาไหม้ของผ้าฝ้ายที่ใช้หุ้มเครื่องเรือน โดยใช้ลวดตาข่ายอลูมินัมรองใน

หน้า หน้า 17-24

เฉลิมขวัญ วัฒนรัตน์ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้เวลาในการเลี้ยงดูกับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยก่อนเรียน: ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยปฏิบัติการพัฒนาการเด็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 25-31

ศรันยา เผือกผ่อง | อัจฉรา นวจินดา |
การสังเกตพฤติกรรมการช่วยเหลือจากการเล่นแบบสมมุติในศูนย์บ้านของเด็กก่อนวัยเรียน

หน้า หน้า 32-37

จงกล นันทพล | ปัทมาวดี เล่ห์มงคล |
ความคาดหวังของวัยรุ่นหญิงเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมสังคม

หน้า หน้า 38-42

ประดิษฐา สว่างศรี | ปรียา เกตุทัต |