การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( ครั้งที่ 31, สาขา13 ,2536 )

อรรถาภิธาน

หน้า หน้า 515-519

ไม่พบข้อมูล |
การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียน EAP ของนิสิตชั้นปีที่ 2

หน้า หน้า 520-527

สุพัฒน์ สุกมลสันต์ |
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ ผลการสอบจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2533 และ 2534

หน้า หน้า 528-536

กันยารัตน์ เกตุขำ |
ต้นไม้ 50 ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย

หน้า หน้า 537-544

อรไท ผลดี |