การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( ครั้งที่ 32, สาขา02 ,2537 )

การศึกษาพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ของวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิดในไก่เนื้อลูกผสมโตเต็มที่

หน้า หน้า 1-5

เดชา สายชู | วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ | อุทัย คันโธ | อรุณี อิงคากุล |
ผลของระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง กับระดับโปรตีนต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อลูกผสม

หน้า หน้า 6-15

วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ | อุทัย คันโธ | อรุณี อิงคากุล | เดชา สายชู |
อิทธิพลของการเสริมเมทไธโอนีน ในอาหารไก่ลูกผสมสามพันธุ์ ระยะ 0-6 สัปดาห์

หน้า หน้า 16-22

สมนึก วิสุทธิพงศ์ถาวร | วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ | อุทัย คันโธ | เสกสม อาตมางกูร |
ผลของการลดอุณหภูมิไข่ขณะฟักต่อการฟักออกของไข่เป็ด และสมรรถภาพของลูกเป็ด

หน้า หน้า 47-55

นรินทร์ ทองวิทยา | ฉัตรชัย ทิพย์ศักดิ์ | อัจฉรี ลิ้มวิลัย | ราตรี อินทรเพ็ชร | ประสงค์ ประดิษฐวนิช |