การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( ครั้งที่ 32, สาขา03 ,2537 )

การศึกษาค่าชีวเคมีคลีนิค ในโคพันธุ์ซาฮิวาล

หน้า หน้า 237-241

ปริม บุหร่า | วิมล อยู่ยืนยง | จุไร เลาห์ประเสริฐ | ลักษณา นิลฉวี | จินตนา วงศ์นากนากร | ธวัชชัย สุวรรณกำจาย |
การเตรียมโอ-โพลีซัคคาไรด์แอนติเจนจากเชื้อบรูเซลล่าอะบอร์ตัส เพื่อใช้ตรวจแยกโคที่ติดโรคโดยธรรมชาติ และโคที่ได้รับการฉีดวัคซีน

หน้า หน้า 248-255

สุดารัตน์ ฉายโฉมเลิศ | บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ | วุฒิพร รุ่งเวชวุฒิวิทยา | สุนีจิต คงทน |
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวัคซีนป้องกันโรคออเจสกี้ชนิดต่างๆ II. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อเป็นชนิดตัดยีนส์ที่สร้างเอนไซม์ไทมิดีนไคเนส และไกลโคโปรตีนเอ็กซ์กับวัคซีนเชื้อตายสองชนิด

หน้า หน้า 301-308

จารุณี สาตรา | สุนีจิต คงทน |