การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( ครั้งที่ 32, สาขา04 ,2537 )

ประสิทธิภาพในการย่อยโปรตีน และการเจริญเติบโตของปลาบึกที่เลี้ยงด้วยอาหารในระดับโปรตีนต่างๆ กัน

หน้า หน้า 509-517

อุทัยวรรณ โกวิทวที | สนิท ทองสง่า | กัณชลี เฮงห่อ |