การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( ครั้งที่ 32, สาขา05 ,2537 )

การเปลี่ยนกลับในสนามกาลัวส์

หน้า หน้า 64-71

กนกรัตน์ เศวตเศรนี | กรรณิกา คงสาคร | วิเชียร เลาหโกศล |
ผลของการเควนซ์ที่มีต่อสารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด Yba2Cu3Oy

หน้า หน้า 72-85

กำชัย ตรีชัยรัศมี | จรุงแสง ลักษณบุญส่ง | ณรงค์ศักดิ์ ชัยชิต | พูลศักดิ์ อินทวี |
ศึกษาชนิดและปริมาณของน้ำในเมมเบรนเซลลูโลสอะซิเตท โดย IR-สเปกโทรสโกปี

หน้า หน้า 86-99

กุลวดี รังษีวัฒนานนท์ | ลุค, เวเนอร์ |
การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สาร AgI ในการทดลองทำฝนเทียมจากเมฆชนิดกึ่งเมฆเย็นในประเทศไทย

หน้า หน้า 100-110

วราวุธ ขันติยานันท์ |
การศึกษาการสลายแร่แมงกานีสด้วยแบคทีเรีย

หน้า หน้า 111-125

อำพันธ์ ศรีเมฆานนท์ | จอห์น ซี แมควิค |
การเร่งการหมักโยเกิร์ตด้วยเมมเบรนไบโอคาตาลิสจากแบคทีเรีย

หน้า หน้า 126-138

ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | แดเนียล วาย ซี ฟุง | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ |
การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองคุณภาพสูงด้วยวิธี Rapid Hydration Hydrothermal Cooking

หน้า หน้า 139-150

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |
รูปแบบของพาพิลลาที่ผิวลิ้นกระจ้อน (Menetes berdmorei) และกระแต (Tupaia glis)

หน้า หน้า 151-159

พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ | สุวณิจ พรหมสุทธิรักษ์ | สุลักษณ์ อยู่คง |
การไตรเตรตสารละลายผสมโครเมตไดโครเมต และการหาค่าคงที่สมดุลเคมีของระบบโครเมต-ไดโครเมต และการหาค่าคงที่สมดุลเคมีของระบบโครเมต-ไดโครเมต โดยวิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตรี

หน้า หน้า 160-174

นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | คณิตา ตังคณานุรักษ์ |
ศูนย์รวมจุลสาหร่ายสำหรับการวิจัย

หน้า หน้า 175-184

ประเสริฐ อะมริต | ณัฐพร พันธุมนาวิน | พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ | พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ |