การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( ครั้งที่ 32, สาขา06 ,2537 )

คุณค่าทางอาหารของฟาสต์ฟู้ดที่จำหน่ายในประเทศไทย

หน้า หน้า 249-257

เพลินใจ ตังคณะกุล | วิภา สุโรจนะเมธากุล | กรุณา วงษ์กระจ่าง | จันตรี บุญปั้น |
การประมาณค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ในสารละลายซูโครสโดยใช้จุดเยือกแข็งที่ลดต่ำลง

หน้า หน้า 258-262

รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต |
การประเมินคุณภาพโปรตีนของนมถั่วเหลืองผงพ่นแห้งโดยวิธีทางชีวภาพ

หน้า หน้า 263-269

ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ | ผ่องศรี จิตตนูนท์ | เยาวดี คุปตะพันธ์ | สมยศ จรรยาวิลาส |
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อเทียมซึ่งผลิตจากแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันจากแหล่งต่าง ๆ

หน้า หน้า 270-279

เยาวดี คุปตะพันธ์ | ผ่องศรี จิตตนูนท์ | วันเพ็ญ มีสมญา | ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ | ตวิษา โลหะนะ |
การทดลองสกัดสีจากลูกพุด II การศึกษาความคงตัวของสารสีลูกพุดที่สกัดได้

หน้า หน้า 280-290

ศิวาพร ศิวเวชช | อัจฉรียา จารยะพันธุ์ |
การทดลองสกัดสีจากลูกพุด III การทดสอบความเป็นพิษของสารสีสกัดจากลูกพุด

หน้า หน้า 291-300

ศิวาพร ศิวเวชช | ทัศริน ศิวเวชช |
การหมักแอลกอฮอล์ในระดับโรงงานทดลองจากมันเส้นโดยใช้ระบบต่อเนื่อง III

หน้า หน้า 301-308

ประศาสตร์ ฟูตระกูล | สมชาย ดอนคงดี | ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ | จรัญ เจตนะจิตร | ปิยะ ทองธรรมชาติ | ชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร | ทศพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ |
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแมวกึ่งแห้งจากแป้งถั่วลิสงที่สกัดไขมันบางส่วน

หน้า หน้า 309-319

ธนวิตต กิตอำนวยพงษ์ | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโปรตีนถั่วลิสงแปลงเนื้อสัมผัส

หน้า หน้า 320-328

วิษฐิดา จันทราพรชัย | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |
การหมักโกโก้ : การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อหมักโกโก้

หน้า หน้า 329-341

อรพิน ภูมิภมร | จันทนา จินดา | ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ |