การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( ครั้งที่ 32, สาขา07 ,2537 )

ปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร

หน้า หน้า 342-359

เสถียร ศรีบุญเรือง |
ศักยภาพการผลิตและการส่งออกมะเขือเทศ

หน้า หน้า 360-371

ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ |