การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( ครั้งที่ 32, สาขา08 ,2537 )

การพัฒนาการสอนวิชาดนตรีสากลในชั้นประถมโดยใช้วิธีการสอนตามแบบของโคไดและอ๊อร์ฟ

หน้า หน้า 428-438

ธวัชชัย นาควงษ์ | สุรางค์ หิรัญศรี | ทัศไนย แผ้วสกุล | บุญเชิด พิณพาทย์ |
การพัฒนาแบบสอบชนิดปรนัยทั้งคำตอบและเหตุผลเพื่อใช้วัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางฟิสิกส์

หน้า หน้า 439-450

โสภาพรรณ แสงศัพท์ |
การสำรวจสมรรถวิสัยครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

หน้า หน้า 451-461

จิราภรณ์ ศิริทวี | เปรมฤดี มหาภาสกร | เนรมิตร จันทร์เจียวใช้ | เพ็ญศรี แสวงเจริญ | อรุณี นาคเสน |
การพัฒนาแบบประเมินการสอนกลุ่มวิชาทักษะชีวิตและสังคม ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

หน้า หน้า 471-479

สุทธิพร บุญส่ง |