การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( ครั้งที่ 32, สาขา09 ,2537 )

ป่ามหัศจรรย์

หน้า หน้า 501-509

เตือนใจ โก้สกุล | รัชนี วีรพลิน | บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ | สมพร แสงสว่าง | อรวรรณ์ วงศ์เจศฎา | จักรกฤช ศิริวัฒนกุล | ชัชวาล ใจซื่อกุล | รองสนิท ณ สงขลา |
สารเมตะบอไลท์ที่ได้จากการย่อยสลายการกำจัดวัชพืชอทราซีนในดิน

หน้า หน้า 510-518

รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล |
แนวคิดของชาวประมงพื้นบ้านที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ทำการเลี้ยงหอยนางรมในจังหวัดชลบุรี

หน้า หน้า 519-532

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ | สุนันทา สุวรรโณดม | เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ | สมถวิล จริตควร | เอกพล อ่วมนุช |