การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( ครั้งที่ 32, สาขา10 ,2537 )

การประเมินผลของนโยบายการส่งเสริมการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: ศึกษากรณีการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย

หน้า หน้า 372-379

วัฒนาวรรณ เข็มนาค |
การศึกษาความต้องการพื้นฐานของโครงการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานเขตจังหวัดลพบุรี

หน้า หน้า 380-398

พจน์ บุญเรือง | สิทธิชัย เกษตรเกษม | เอมอร อังสุรัตน์ | วัชรี เลิศมงคล | บัญญัติ เศรษฐฐิติ | ชูเกียรติ รักซ้อน | ศุภพร ไทยภักดี | จุฬารัตน์ วัฒนะ | มาลี สุทธิโอภา |
การพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตในสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมทำกิจกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

หน้า หน้า 399-411

จิตร์สมร อรรถจินดา | รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ |
วิถีชีวิตของชาวชุมชนขุมทอง กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 412-418

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ | Kanittha Wisetsathorn | จินตนา กลัดอ่ำ | ขวัญใจ สนั่นวาณิชย์ | พัฒนา บุญอ่ำ |
การศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 419-427

ณรงค์ สมพงษ์ | ประเดิม ฉ่ำใจ | อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ | ไพโรจน์ สังข์เดช | สุวิสา พัฒนเกียรติ | กนกรัตน์ อินทรทัศน์ | สาริมา สุนทรารชุน | ภัทรา ชูวาธิวัฒน์ | วิรงรอง มลาสานต์ |
การศึกษาปัญหาและความต้องการของครูผู้สอน กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและสังคมในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

หน้า หน้า 462-470

สุทธิพร บุญส่ง | นิรันดร์ จันทรมณี | วิมล คีรีมา |