การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( ครั้งที่ 32, สาขา12 ,2537 )

สัมพันธภาพระหว่างบิดากับบุตรสาววัยรุ่นตอนต้นที่มีผลต่อบุคลิกภาพด้านการปรับตัวทางสังคม

หน้า หน้า 1-6

วสพร นิชรัตน์ | กาญจนา ลุศนันทน์ |
ความพึงพอใจที่มีต่อเสื้อโอกาสปกติของสตรีที่สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตำรวจ

หน้า หน้า 7-14

อุราวรรณ วัฒนะสุข | กรรณีย์ ถาวรสุข |
การเผาไหม้ของผ้าฝ้ายที่ใช้หุ้มเบาะ: ผลของโครงสร้างผ้า การตกแต่งทนไฟ และการใช้ตะแกรงลวดรองใน

หน้า หน้า 15-26

ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | เฉลียว หมัดอิ้ว |
ฉลากคุณค่าทางโภชนาการกับผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง

หน้า หน้า 27-33

กรกมล จำรัสโรมรัน | สิริพันธุ์ จุลกรังคะ |
การบริโภคอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารญี่ปุ่น

หน้า หน้า 34-38

อบเชย วงศ์ทอง |
การบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

หน้า หน้า 39-46

วิไลวรรณ กระจาย | สิริพันธุ์ จุลกรังคะ |
การผลิตซีอิ้วจากโปรตีนถั่วเขียว

หน้า หน้า 47-54

อังกาบ บุณยัษฐิติ | กิตติ วัฒนเสริมกิจ | อริยา สาตรพันธุ์ | ปัทมาวดี สุทัศน์ | อัจฉรี หังสสูต | นิภา มาแจ้ง |
สารปนเปื้อนในอาหารหาบเร่แผงลอย

หน้า หน้า 55-63

เนตรนภิส วัฒนสุชาติ |