การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( ครั้งที่ 32, สาขา13 ,2537 )

คุณภาพและประสิทธิภาพของการทดสอบปรับเปลี่ยนโยงเนื้อหาแบบอิงปริเขตโดยใช้คอมพิวเตอร์

หน้า หน้า 480-490

สุพัฒน์ สุกมลสันต์ |
ประโยชน์ของพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย

หน้า หน้า 491-500

อรไท ผลดี |