การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาพืช ( ครั้งที่ 33, สาขา01 ,2538 )

คุณภาพเส้นใยฝ้ายบางพันธุ์ที่ปลูกทดลองในภาคเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 57-65

จินดา จันทร์อ่อน | วิจารณ์ โภชนกุล | โอภาส บุญเปี่ยม | ปกครอง เจริญโต | จรัญ ประทุมวงศ์ | กิจจา เวชประสิทธิ์ | พานิช จิตดี | นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ |