การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( ครั้งที่ 33, สาขา02 ,2538 )

การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรเพศผู้ เพศผู้ตอนโดยผ่าลูกอัณฑะ และเพศผู้ตอนโดยฉีดสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์

หน้า หน้า 12-19

สมบูรณ์ สุขพงษ์ | อนันต์ ศรีขาว | ชัยณรงค์ คันธพนิต | สมชัย จันทร์สว่าง | ประภาส มหินชัย |
อิทธิพลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อตัวอ่อน ในระยะแรกของการอุ้มท้องของสุกร

หน้า หน้า 39-43

ศรีน้อย ชุ่มคำ | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ | สมชัย จันทร์สว่าง | กฤษณ์ มงคลปัญญา | ยรรยง อินทรรักษา | สัมพันธ์ สิงหจันทร์ |
คุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ของโภชนะ ในดักแด้ไหมของไก่กระทงและไก่ที่โตเต็มที่

หน้า หน้า 53-58

บุญเลิศ ดีเด่น | กระจ่าง วิสุทธารมณ์ | สุภาพร อิสริโยดม | เสมอใจ ดาวสุโข |
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในอาชีพการเลี้ยงโคนม ของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี

หน้า หน้า 73-80

กัลยา บุญญานุวัตร | ประชุม อินทรโชติ | วัชระ ศิริกุล | เฉลิมพล บุญเจือ |