การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( ครั้งที่ 33, สาขา03 ,2538 )

การเตรียมบลูทังจ์แอนติเจนสำหรับการตรวจด้วยวิธีอะการ์เจลอิมมูโนดิฟฟิวชั่น

หน้า หน้า 382-385

บรรจง อภิวัฒน์นากร | อารี ทรัพย์เจริญ | มนยา เอกทัตร์ | ดิลก เกษรสมบัติ |
ปัญหาความไม่สมบูรณ์พันธุ์ และการใช้สารฮอร์โมนรักษาในแม่โค Australian Brahman ภายใต้การเลี้ยงดูของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดอ่างทอง

หน้า หน้า 386-389

กัญจนะ มากวิจิตร์ | ปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ | บัณฑิต ธานินทร์ธราธาร | ศรเทพ ธัมวาสร |
ศึกษาระดับฮอร์โมนและการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ์ ในการเหนี่ยวนำให้เป็นสัดในโคสาวโดยสารโปรสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา

หน้า หน้า 412-415

สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย | โชคชัย ชัยมงคล | ถาวร ถมมาลี | โกวิทย์ นิธิชัย | คินดอลล์, ฮันส์ |