การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( ครั้งที่ 33, สาขา04 ,2538 )

ความต้องการลูกพันธุ์หอยนางรมพันธุ์ใหญ่ และความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงเพาะฟัก ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

หน้า หน้า 3-9

เมธี แก้วเนิน |
การบริโภคออกซิเจนของหอยนมสาว Trochus maculatus Linnaeus

หน้า หน้า 10-15

ธนิษฐา ทรรพนันทน์ | วิโรจน์ หิรัญชัยพฤกษ์ | สุรพล ชุณหบัณฑิต |
การเพาะพันธุ์ปลาเค้าดำ

หน้า หน้า 16-22

สง่า ลีสง่า | เทียนทอง อยู่เวชวัฒนา | สมคิด ดำดัส |
การศึกษาโภชนาการของปลาดุกลูกผสม เพื่อการพัฒนาคุณภาพอาหารปลาสำเร็จรูป

หน้า หน้า 23-31

วิมล จันทรโรทัย | พิศมัย สมสืบ | ประเสริฐ สีตะสิทธิ์ |
การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของปลาดุกลูกผสม เพื่อการใช้วัคซีนของเชื้อ Aeromonas hydrophila โดยวิธีการแช่

หน้า หน้า 32-38

ชลิดา ชมานนท์ | นนทวิทย์ อารีย์ชน |
การตรวจสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ที่ลักลอบใช้ในสัตว์น้ำ

หน้า หน้า 39-46

ดุษฎี ตันหัน | มยุรี จัยวัฒน์ | นงนุช รักสกุลไทย |
การศึกษาเบื้องต้นของโครงสร้างโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมนที่พบในปลาดุก

หน้า หน้า 47-55

สมศรี งามวงศ์ชน |
การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตของปลานิลคัดพันธุ์ในฟาร์มเกษตรกร

หน้า หน้า 56-68

สุภัทรา อุไรวรรณ | รจิต จาละ |
Comparison of cold and heat shocks to induce diploid gynogenesis in Thai walking catfish (Clarias macrocephalus) and potential use of the meiotic gynogens for aquaculture

หน้า หน้า 69-79

Uthairat Na-Nakorn |
ความแตกต่างของคุณลักษณะทางชีวเคมีของซีรั่มโปรตีน ของปลาในตระกูลปลานิลที่ศึกษาด้วยวิธี SDS-polyacrylamide gel electrophoresis

หน้า หน้า 80-85

ชำนาญ พงษ์ศรี |