การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( ครั้งที่ 33, สาขา05 ,2538 )

ความผิดเพี้ยนของสีของเคลือบกันสะท้อนแบบหลายชั้นบนเลนส์แว่นตา

หน้า หน้า 151-159

พงศ์พันธ์ จินดาอุดม | พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ |
กระบวนการการเรียนรู้ของ Backpropagation Neural Network ที่มี input แบบ binary

หน้า หน้า 160-172

สุริยา ณ หนองคาย |
การพิสูจน์ความเป็นอดิศัยในสนามค่าลักษณะเฉพาะไม่เป็นศูนย์โดยวิธีการของ Wade

หน้า หน้า 173-181

กรรณิกา คงสาคร | วิเชียร เลาหโกศล | พัชรา อุบลศรี |
การใช้สารสกัดเมมเบรนเพื่อเร่งการตรวจวิเคราะห์ Campylobacter jejuni/coli

หน้า หน้า 182-188

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฟุง, แดเนียล วาย ซี |
การตรวจวิเคราะห์ Salmonella typhimurium อย่างรวดเร็วด้วยการใช้สารสกัดเมมเบรนร่วมกับวิธี Tristimulus Colorimetry

หน้า หน้า 189-197

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฟุง, แดเนียล วาย ซี |
ผลกระทบของการเควนซ์ที่มีต่อสมบัติของการเป็นสารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดในระบบ Bi2 Sr2 CaCu2 O(8+y)

หน้า หน้า 198-208

กำชัย ตรีชัยรัศมี | จรุงแสง ลักษณบุญส่ง | จำนงค์ ฉายเชิด |
การศึกษาไอโซไซม์ของข้าว Oryza sativa, O. minuta และลูกผสม

หน้า หน้า 209-215

สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ | สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล | เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา | กาญจนา กล้าแข็ง |
การผลิตไซลิทอลจากไซโลสโดยยีสต์ Candida sp. WT 52

หน้า หน้า 216-230

วิเชียร กิจปรีชาวนิช | กล้าณรงค์ ศรีรอต | กัญญา สอนสนิท | สาวิตรี ลิ่มทอง | ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ |
ผลของเฮโรอีนที่มีต่อสารพันธุกรรมในลิมโฟไซท์ของคน ภายหลังที่ได้รับสาร

หน้า หน้า 231-240

ธวัช ขนบดี | จรวยพร แสงไชย |
เซลล์อัดเม็ดตามธรรมชาติจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงน้ำเค็มสายพันธุ์ใหม่

หน้า หน้า 241-250

สงกรานต์ เชื้อครุฑ | กัญจนา ธีระกุล | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ |