การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( ครั้งที่ 33, สาขา06 ,2538 )

การผลิตน้ำตาลไซโลสจากฟางข้าว

หน้า หน้า 323-330

ศุภกิจ สอนประจักษ์ | สุวิมล กีรติพิบูล | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล |
การสกัดคาโรทีนอยด์จากเปลือกส้มเขียวหวาน Citrus reticulata Blanco

หน้า หน้า 331-338

สมเดือน หริรัตน์เสรี | สุวิมล กีรติพิบูล |
การพัฒนายาอมจากสมุนไพรไทย

หน้า หน้า 339-344

ฉันทรา พูนศิริ | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์ |