การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( ครั้งที่ 33, สาขา08 ,2538 )

ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์และสิ่งที่นักเรียนได้รับในการพัฒนาตนและการดำเนินชีวิตในสังคม

หน้า หน้า 347-357

รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ |
การร่วมกิจกรรมค่ายโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสิ่งที่นักเรียนได้รับในการพัฒนาตนและการดำเนินชีวิตในสังคม

หน้า หน้า 358-367

รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ | จิตร์สมร อรรถจินดา |
การฝึกหัดครูภาษาอังกฤษประจำการในกระแสโลกาภิวัฒน์ : ต้นแบบใหม่สำหรับประเทศไทย

หน้า หน้า 368-373

ประพาศน์ พฤทธิประภา | สุชาดา ตรีโกศล |
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง

หน้า หน้า 374-382

ลาวัลย์ กุลจนิรักษ์ |
ความคิดเห็นของนักเรียน อาจารย์และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 385-393

ธัจฉรา จตุรพิธพร |
การศึกษาทักษะทางสังคมของนักศึกษาภายหลังศึกษาวิชาทักษะชีวิตและสังคมในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

หน้า หน้า 394-399

สุทธิพร บุญส่ง |