การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( ครั้งที่ 33, สาขา09 ,2538 )

การเปรียบเทียบบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างบ้านสวนพลูกับบ้านหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

หน้า หน้า 477-484

เบญจมาศ จันทร์เอี่ยม |
การศึกษาวันปลูกหญ้าแฝกที่เหมาะสมบนดินชุดห้างฉัตร จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 485-492

พิทักษ์ อินทะพันธ์ | ศศิประภา เวทะธรรม | สวัสดี บุญชี |
เจตคติของประชาชนรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

หน้า หน้า 493-500

พุทธมนต์ ธัมม์บริสุทธิ์ |
การประเมินผลกระทบของเสียงรบกวนจากการจราจรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หน้า หน้า 511-518

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ |
เทคนิคและยุทธวิธีการปรับปรุงดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : 2. การปลูกพืชที่คาดว่าจะได้ผลในพื้นที่ดินเค็ม

หน้า หน้า 519-524

นัยนา พึ่งพันธ์ | เทอดศักดิ์ ศุภสารัมภ์ | วาดะ, ฮิเดโนริ |
ชนิดและปริมาณของเพอริไฟตอนในน้ำทิ้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 525-530

มณจันทร์ เมฆธน | สุมาลี ผิวพอใช้ |
การไหลของน้ำจากลุ่มน้ำป่าธรรมชาติ และลุ่มน้ำป่าถูกทำลาย ทางภาคเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 531-537

จรูญ สุขเกษม | กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ |
การบำบัดน้ำทิ้งแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้ตัวกลางต่างชนิดกัน ในระบบฟิกส์เบคแอเรชัน

หน้า หน้า 538-548

อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ | นุกูล อินทระสังขา |
วัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้แทนโฟมในประเพณีลอยกระทง ทำให้น้ำไม่เน่า จริงหรือ?

หน้า หน้า 549-557

อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ | สุรศักดิ์ ศิลประเสริฐ | รัชนี มณีนิธิเวทย์ |
การศึกษาผลของการจัดการดินและพืชที่มีต่อการชะล้างพังทลาย ของดินบนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 558-568

สนั่น เผือกไร่ | พิทักษ์ อินทะพันธ์ | สวัสดี บุญชี |