การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( ครั้งที่ 33, สาขา10 ,2538 )

การเปลี่ยนแปลงอาชีพที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในถิ่นชนบท

หน้า หน้า 427-433

เสาวภา วัชรกิตติ |
ความต้องการทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในต่างจังหวัด

หน้า หน้า 434-442

เสาวภา วัชรกิตติ |
แนวทางการดำเนินธุรกิจตลาดกลางสินค้าเกษตรของ ธ.ก.ส.

หน้า หน้า 443-448

วิชิต เตโชติรส | วิทยา เจียรพันธุ์ |
การพัฒนาการเกษตรผสมผสานจังหวัดชัยนาท

หน้า หน้า 449-457

วิโรจน์ ชลวิริยะกุล | สุวิทย์ชาติ ขยันการนาวี | สมโภช ศิริรัตน์ |
ผลกระทบของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชนบทอีสาน : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ไข่ของตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

หน้า หน้า 458-462

กฤตกร กล่อมจิต | วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว | องอาจ วีรภัทรสกุล | สุชาติ วัฒนชัย | อดิศักดิ์ สังข์แก้ว |
การบริหารเวลาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 465-471

ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ | อภิญญา หิรัญวงษ์ |
การศึกษาทัศนคติในการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้หญิงทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 472-474

เสาวรีย์ ตะโพนทอง | กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ |