การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( ครั้งที่ 33, สาขา11 ,2538 )

การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของเถ้าหนักเพื่อใช้เป็นมวลรวมละเอียดในแอสฟัลต์คอนกรีต

หน้า หน้า 303-309

วัชรินทร์ วิทยกุล | นิรชร นกแก้ว |
การทดสอบคุณสมบัติของโพลิเมอร์โมดิไฟด์แอสฟัสต์คอนกรีตในงานสร้างทางหลวง ของประเทศไทย

หน้า หน้า 310-320

วัชรินทร์ วิทยกุล | สุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ |