การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( ครั้งที่ 33, สาขา13 ,2538 )

โครงการพจนานุกรมศัพท์เกษตร

หน้า หน้า 403-407

จิราภา วิทยาภิรักษ์ |
ประวัติพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย

หน้า หน้า 408-417

อรไท ผลดี |
การกำหนดระดับความสามารถของผู้สอบแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ

หน้า หน้า 418-424

สุพัฒน์ สุกมลสันต์ |