การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง ( ครั้งที่ 34, สาขา01 ,2539 )

อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลที่มีต่อการเจริญเติบโตและการติดฝักของถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 1 และพันธุ์ มอ.1

หน้า หน้า 18-25

ทรงศักดิ์ จุนถิระพงศ์ | ศิริมา ธีรสกุลชล | ธวัชชัย เอียดคำ | ประเสริฐ จงรักษ์ | อุทิศ นวลศรีทอง |
การคัดเลือกข้าวหอม (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ไม่ไวต่อช่วงแสงจากแหล่งความผันแปรทางพันธุกรรมที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หน้า หน้า 26-36

ประภา ศรีพิจิตต์ | อภิชาติ วรรณวิจิตร | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ | อรอนงค์ นัยวิกุล | วิทยา แสงแก้วสุข |
ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงน้ำดอกไม้

หน้า หน้า 44-51

นิพนธ์ วิสารทานนท์ | สกลวัฒน์ โอสิริ | ระจิตร จุธากรณ์ |