การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 34, สาขา02 ,2539 )

การวิเคราะห์ขนาดและคะแนนสภาพร่างกายของแม่โคนำเข้าพันธุ์ออสเตรเลียนบราห์มันภายใต้สภาพการเลี้ยงในจังหวัดอ่างทอง

หน้า หน้า 40-46

ศรเทพ ธัมวาสร | พิพัฒน์ สมภาร | กัญจนะ มากวิจิตร์ | บัณฑิต ธานินทร์ธราธาร |
ประเมินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับโครงสร้างการเกษตรในหมู่บ้านจังหวัดอุทัยธานี

หน้า หน้า 57-65

ศรเทพ ธัมวาสร | เอกศักดิ์ รุจาคม | กัญจนะ มากวิจิตร์ | บัณฑิต ธานินทร์ธราธาร |