การประชุมทางวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( ครั้งที่ 34, สาขา05 ,2539 )

การประยุกต์ใช้วิธีการของ Wade (1941) ในการพิสูจน์ความเป็นอดิศัย

หน้า หน้า 3-7

กรรณิกา คงสาคร | วิเชียร เลาหโกศล | พัชรา อุบลศรี |
การใช้ไอโซไซม์ในการจำแนกสายพันธุ์และคัดเลือกลูกผสมในมะนาว

หน้า หน้า 8-13

อริยา สาตรพันธุ์ | อรดี สหวัชรินทร์ | วิจิตร วังใน | รวี เสรฐภักดี | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ |
ผลกระทบของการแทนที่ Cu ด้วย M=Ag, Ni และ Zn ต่อสภาพนำไฟฟ้ายิ่งยวดในสารระบบ TmBa2 (Cu1-x Mx)3Oy

หน้า หน้า 14-21

กำชัย ตรีชัยรัศมี | จำนงค์ ฉายเชิด | จรุงแสง ลักษณบุญส่ง | พูลศักดิ์ อินทวี |
การผสมพันธุ์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และ Zygosaccharomyces rouxii โดยใช้เทคนิคโปรโตพลาสต์ฟิวชันเพื่อสร้างยีสต์ที่หมักเอธานอลซึ่งทนเค็ม

หน้า หน้า 22-32

สมคิด ดีจริง | สาวิตรี ลิ่มทอง | วิเชียร ยงมานิตชัย | วิไล สันติโสภาศรี |
ขั้นตอนวิธีในการสร้างรหัสลับภาษาไทย

หน้า หน้า 33-36

วราภรณ์ กาญจนทวี |
การคัดเลือก Glucose Derepression Mutants เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวแดงและกลไกควบคุมการสร้างสีของเชื้อกลายพันธุ์

หน้า หน้า 37-45

กังสดาลย์ บุญปราบ | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ | นภา โล่ห์ทอง |
การพัฒนาฉนวนหัวเทียนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

หน้า หน้า 46-53

เล็ก อุตตะมะศิล | สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล |
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธี Rehydrated Dry Film กับวิธีมาตรฐานในการตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบและน้ำนมพาสเจอไรส์

หน้า หน้า 54-60

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |
การเตรียมเมมเบรนจากพอลิซัลโฟนเพื่อลดความขุ่นของน้ำส้ม

หน้า หน้า 61-68

ชลธิชา นุ่มหอม |
การนำยีนเข้าสู่เอมบริโอข้าวโพดโดยวิธี Microprojectile Bombardment

หน้า หน้า 69-73

พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ | จันทร์เพ็ญ ธนกิจโกเศรษฐ์ | นฎา อารยะสกุล |