การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( ครั้งที่ 34, สาขา06 ,2539 )

การตรวจสอบจุลินทรีย์ที่ทนอุณหภูมิสูงในน้ำตาลทรายขาวของประเทศไทย

หน้า หน้า 173-180

กล้าณรงค์ ศรีรอต | สิริวัฒนา จิตตรีพล |
การใช้ Rapid Visco Analyzer (RVA) ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยว

หน้า หน้า 181-191

กล้าณรงค์ ศรีรอต | สุทิศา นิทธยุ | วันชัย โชคชัยไพศาล |