การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( ครั้งที่ 34, สาขา07 ,2539 )

การวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาที่ดินของชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก ปีการผลิต 2536/37

หน้า หน้า 463-469

ปรีชา วทัญญู |
ลู่ทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีสหกรณ์ในประเทศไทย

หน้า หน้า 470-479

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท |
การสำรวจค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวปี 2537

หน้า หน้า 480-488

เพ็ญแข แสงแก้ว | สุนันทา ธาตวากร | สุเมธ สมภักดี | ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์ | คนึงนิจ เสรีวงษ์ | วัลลภา กลิ่นสวาท |
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการปลูกข้าว : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

หน้า หน้า 489-500

รังสรรค์ ปิติปัญญา |
การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจของโครงการผลิตไวรัสกำจัดศัตรูพืช

หน้า หน้า 501-507

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | สมชาย เทพทานา | ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ |
ศักยภาพการผลิตและการส่งออกน้อยหน่า

หน้า หน้า 508-514

ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ |
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความไม่แน่นอนของหุ้นสามัญและประสิทธิภาพการบริหารหลักทรัพย์

หน้า หน้า 515-524

สมพงษ์ อรพินท์ |
การปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร: กรณีลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวต่อราคาส่งออก

หน้า หน้า 525-531

บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล |
สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย

หน้า หน้า 532-541

ธันวา จิตต์สงวน |
การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจของโครงการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทร์กำจัดลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ในระดับอุตสาหกรรม

หน้า หน้า 545-553

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | สมชาย เทพทานา | ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ |