การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( ครั้งที่ 34, สาขา08 ,2539 )

ผลการฝึกทักษะความคิดวิจารณญาณที่มีต่อความสามารถด้านความคิดวิจารณญาณและการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน้า หน้า 295-302

วินัย ดำสุวรรณ |
การศึกษากิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสุขาภิบาล

หน้า หน้า 303-307

วิกร ตัณฑวุฑโฒ | จุฑารัตน์ เสงี่ยมเฉย | นฤมล ศราธพันธุ์ | ปัทมาวดี เล่ห์มงคล |
การประเมินผลการเรียนรายวิชาที่บริหารการสอนโดยโครงการการศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคปลายปีการศึกษา 2537-2538

หน้า หน้า 308-316

สุทธนู ศรีไสย์ |
การสร้างบทเรียนการ์ตูนวิชาภาษาไทยเรื่อง ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 317-321

สุชาวดี เกษมณี |
วัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรในสังคมไทย

หน้า หน้า 322-325

วิกร ตัณฑวุฑโฒ | อรจิต ภูแพ | สายสมร ศรีสุขประเสริฐ |
ประสิทธิภาพการใช้ครูกรณีโรงเรียนประถมศึกษา

หน้า หน้า 326-333

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ | ปราณี โพธิสุข | วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ | อัจฉรา ธรรมาภรณ์ | มัลลิกา นิตยาพร | อรุณศรี อนันตรศิริชัย | ยงยุทธ์ เด็ดแก้ว |
การติดตามการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีจัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 334-342

พรทิพย์ ไชยโส |
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาตนและการดำเนินชีวิตในสังคมระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีส่วนร่วมทำกิจกรรมค่าย โรงเรียนในระดับต่างกัน

หน้า หน้า 343-352

รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ | จิตร์สมร อรรถจินดา |
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนปฏิบัติการฟิสิกส์

หน้า หน้า 355-359

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | วิรัช คารวะพิทยากูล |
ซอฟต์แวร์สำหรับการตัดเกรด: FAST GRADE Ver. 1.0

หน้า หน้า 360-363

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | รัชภูมิ ชื่นชอบ |